ØM-0122voldsløkka-16

SHA koordinator

SHA koordinator


Holder du til i Oslo og skal begynne på et større byggeprosjekt? Da må du passe på at du har en SHA-koordinator på plass.

Før et byggeprosjekt kan starte er det viktig at alt ligger til rette for at oppdraget er sikkert å utføre. I tillegg til vanlige HMS-tiltak må det også gjøres nøye risiko-vurderinger av omgivelsene. For å kunne gjøre dette må det benyttes en SHA-koordinator. SHA-koordinatoren utfører risikovurderinger av prosjektet, og deretter er det prosjekterendes ansvar å sørge for at prosjektet kan foregå under forsvarlige omstendigheter.

SHA-koordinering sørger for at ulykker forhindres og bidrar til en tryggere arbeidsplass. 

Hva betyr SHA? 

SHA står for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Som eier av et byggeprosjekt er du lovpålagt å utpeke en SHA-koordinator.I hovedsak handler det om å gjøre en grundig kartleggelse og risikovurdering av et byggeprosjekt. SHA-arbeidet som utføre er med på å minimere faren for at det oppstår ulykker. 

SHA-koordinatorens rolle

En SHA-koordinator sine arbeidsoppgaver baserer seg på kravene som kommer fra byggeforskriften, men krever også at personen som utfører SHA-arbeidet evner å se og vurdere risiko. Dette må derfor være en person med bakgrunn i risikovurdering, som kjenner til kravene i byggeforskriften. Vurderingene som gjøres av SHA-koordinatoren vil være til hjelp med å  legge planen for byggeprosjektet, hvor risiko også er tatt i betraktning. Arbeidet som utføres gir dermed et helhetlig bilde over alle risikoer tilknyttet prosjektet. SHA-koordinatoren sine vurderinger kan også dreie seg om smarte løsninger for å møte utfordringer knyttet til risiko. 

Hvilke vurderinger gjør SHA-koordinatoren? 

SHA-koordinatoren er en fagkyndig person med lang erfaring innen risikovurdering, og vil kunne se farer som andre ikke enser. SHA-koordinatoren vil kunne vurdere flere sider av prosjektet, både i forbindelse med konstruksjonen, omgivelser og miljøet. SHA-koordinatoren har med andre ord en bedre forståelse for hvordan byggeplassen fungerer, og hvilke faktorer som utgjør en risiko for prosjektet. 

SHA-planen skreddersys til hvert byggeprosjekt 

Det som skiller SHA fra vanlig HMS standarder, har å gjøre med at SHA-koordinering må utføres for det spesifikke oppdraget, men HMS er noe alle byggentreprenører har som en innarbeidet og fast rutine for alle oppdrag. 

Det er viktig å bruke fagpersonell som vet hvordan risikovurderinger skal gjennomføres. Som nevnt skal SHA-planen være skreddersydd til hvert enkelt prosjekt, og det skal dermed ikke legges en plan basert på “tidligere erfaringer”. Dette er viktig å forstå, ettersom et prosjekt vil i de fleste tilfeller ikke ha de samme forutsetningene som det forrige. 

Den aktuelle SHA-planen skal som nevnt skreddersys til hvert enkelt oppdrag. Kravene som settes av SHA-koordinatoren skal deretter videreføres av den som er ansvarlig for prosjektering av oppdraget. SHA-planen skal bidra til arbeidernes sikkerhet, og skal derfor være klar for alle entreprenører som skal jobbe på prosjektet, før prosjektstart. SHA-planen er også et viktig element i budrunden. Dette i forbindelse med at entreprenører som ønsker å ta på seg oppdraget er klar over hvilken risiko det tilfører. 

Punktene fra SHA-planen må implementeres i utføringen 

Det er viktig at det settes i gang tiltak for å møte punktene som er ført opp av SHA-koordinator. Ansvaret for utarbeidelse av SHA-planen ligger hos prosjekterende, og deretter er det avgjørende at byggeleder forholder seg til SHA-planen som er lagt, og at utførende entreprenører følger tiltakene som står listet i SHA-planen. Etter hvert skal også SHA-planen revideres, og eventuelle avvik eller tiltak vil bli lagt til. 

Vi har lang erfaring med arbeid innen SHA. Ta kontakt om du trenger en SHA-koordinator for ditt neste prosjekt i Oslo!

Andre referanseprosjekter

Byggherre

Er du en byggherre som befinner seg i Oslo og trenger litt hjelp med hva det egentlig vil si, og hvilket ansvar du har? Da

Byggeleder

Byggeprosjekter i storbyer som Oslo kan variere i stor grad. Det betyr også at byggeprosjektet kan ha både få og mange entreprenører involvert. For at