ØM-0122voldsløkka-21

Byggeleder

Byggeleder


Byggeprosjekter i storbyer som Oslo kan variere i stor grad. Det betyr også at byggeprosjektet kan ha både få og mange entreprenører involvert. For at arbeidet med byggeprosjektet skal gå etter planene som er lagt, er det flere roller som må være på plass, deriblant er det svært nødvendig med en byggeleder. 

Hva gjør en byggeleder? 

En byggeleder sørger for å delegere arbeidsoppgaver og styre entreprenørene under arbeidsdagen. Det er ofte at det benyttes entreprenører fra ulike firmaer til å ta seg av de forskjellige arbeidsoppgavene, og da er det ekstra viktig med god koordinering. Byggelederen kan ses på som kontaktpunktet mellom prosjektleder og utførende entreprenører. Prosjektleder og byggeleder vil ofte ha et tett samarbeid, og prosjektleder vil være avhengig av byggeleder sin ekspertise for å kunne planlegge et velfungerende prosjekt. 

Ansvaret til en byggeleder kan variere 

Graden av ansvaret til en byggeleder kan variere fra prosjekt til prosjekt. Som regel er det vanlig å benytte NS 8403. Dette er “alminnelige kontraktsbestemmelser tilknyttet byggelederoppdrag”. Ved å bruke denne kontrakten, vil ansvaret til byggelederen stå listet sort på hvitt, og det unngås misforståelser rundt ansvarsområder. Byggeleder blir sammen med byggherre enig om hvilke ansvarsområder byggelederen skal ha, og signerer deretter kontrakten når begge parter er enige i delegeringen. 

Hvilke arbeidsoppgaver har en byggeleder? 

Arbeidsoppgavene til en byggeleder dreier seg blant annet om å angi informasjon om forhold og avvik som oppstår under byggeprosjektet. Det er svært viktig at byggelederen er i stand til å gjøre dette. Dersom byggelederen neglisjerer viktige forhold, vil dette føre til alvorlige konsekvenser for prosjektet, og byggelederen vil selv kunne stå erstatningsansvarlig. Under byggelederens ansvar står det også listet overholdelse av budsjett, fremdriftsplan og kvalitet. Byggelederen fungerer som byggherren sin talsperson, og det er byggelederen sin oppgave å sørge for at byggherren sine ønsker blir ivaretatt under arbeidet. 

Hva innebærer arbeidsoppgavene til byggelederen? 

For å sikre god fremdrift i prosjektet er det flere faktorer som må følges opp av byggeleder. Blant annet skal det jevnlig holdes byggemøter, samt utarbeides rapporter fra møtene.  For å sikre at byggeprosjektet foregår under sikre omstendigheter, skal også byggelederen være aktivt med i planleggingen rundt vernetiltak som HMS og SHA. Som nevnt vil det være byggelederen sitt ansvar å peke ut avvik ved byggeprosjektet, samt rapportere inn dette. I tillegg må byggeleder ha kontroll på at entreprenørene til enhver tid har tilgang på nødvendige tegninger og beskrivelser. Byggelederen vil også utføre flere administrative oppgaver som omhandler attestering av fakturaer og timeføring for utførende entreprenører og leverandører, hvor det beregnes mengde forbruk og tid. 

Byggeleder samarbeider tett med prosjektleder 

Byggelederen rapporterer vanligvis tilbake til prosjektleder, men dersom det er et mindre prosjekt er det også vanlig at byggeleder rapporterer direkte til byggherren. Dersom det er avtalt på forhånd, kan også byggeleder stå ansvarlig for leveranser og innkjøpt til byggeprosjektet. Dette er ofte i samarbeid med prosjektleder, og vil være innenfor regulerte beløp. 

Trenger du en byggeleder til ditt prosjekt i Oslo? Vi har flere dyktige byggeledere. Ta kontakt i dag.

Andre referanseprosjekter

Byggherre

Er du en byggherre som befinner seg i Oslo og trenger litt hjelp med hva det egentlig vil si, og hvilket ansvar du har? Da

SHA koordinator

Holder du til i Oslo og skal begynne på et større byggeprosjekt? Da må du passe på at du har en SHA-koordinator på plass. Før